Career 4.0 Platform

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΣΑ

Τι είναι το Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης;

Κάθε καθοδηγούμενος έχει κάποια ιδέα για το τι θα ήθελε να κάνει στο μέλλον, ενδεχομένως και όχι. Το Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης συμβάλλει στη συγκεκριμενοποίηση αυτής της ιδέας και στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης επαγγελματικής προοπτικής. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, οι καθοδηγούμενοι καταπιάνονται με τα ακόλουθα ερωτήματα: Πού βρίσκομαι τώρα; Πού θέλω να φτάσω; Τι πρέπει να κάνω για να φτάσω εκεί; Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να στηρίξω την ανάπτυξή μου και να υλοποιήσω τα σχέδιά μου; Σε γενικές γραμμές, το Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης είναι μια συνάθροιση αποφάσεων και συμφωνιών που έχουν ληφθεί. Πρόκειται για ένα εργαλείο διαχείρισης ικανοτήτων που βοηθά στην εξεύρεση μιας αντιστοιχίας μεταξύ της ανάπτυξης ικανοτήτων και των πιθανών ευκαιριών απασχόλησης. Λαμβάνει υπόψη το επίπεδο των τωρινών ικανοτήτων του καθοδηγούμενου και το σχέδιο για το μέλλον όσον αφορά τις ικανότητες που απαιτούνται σε σχέση με τις συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης.

Πώς καταρτίζεται ένα Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης;

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες και τους στόχους των καθοδηγούμενων προέρχονται από τα μαθησιακά πρότζεκτ Διάγνωση Ταλέντων και Ακρόαση Εμπειρογνωμόνων. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης προέρχονται είτε από το Ιδρυτικό Εργαστήρι είτε από το Ραντάρ Απασχόλησης.

Η διάγνωση ταλέντων αφορά την επισκόπηση των ευκαιριών απασχόλησης σε μια περιοχή και των υφιστάμενων ταλέντων του καθοδηγούμενου. Πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητές του; Τι μπορεί να επιτύχει και τι θέλει να επιτύχει; Σε μια ακρόαση εμπειρογνωμόνων, η αγορά και το ταλέντο αντιπαραβάλλονται. Η έμφαση δίνεται στο πού και πώς οι καθοδηγούμενοι μπορούν να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή τους με βάση την εξατομικευμένη διάγνωση του ταλέντου τους.

Κατά τη διάγνωση ταλέντων, δημιουργείται ένα προφίλ δυνατών σημείων για κάθε υποψήφιο. Το προφίλ αυτό χωρίζεται στους τομείς της προσωπικότητας, των γνωστικών δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ενδιαφερόντων, με έμφαση στα δυνατά σημεία και όχι στα ελλείμματα. Σε αυτή τη βάση, προσδιορίζονται οι κατάλληλες μελλοντικές επαγγελματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του ραντάρ απασχόλησης.

Η διάγνωση του ταλέντου πραγματοποιείται με τα ακόλουθα βήματα:

  1. Εισαγωγή στη διάγνωση ταλέντων
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Τεστ ταλέντου
  4. Πορτρέτο ζωής
  5. Αξιολόγηση σε ατομικές συνεντεύξεις

Το αποτέλεσμα της διάγνωσης ταλέντου είναι ένα προσωπικό προφίλ ταλέντου για κάθε καθοδηγούμενο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση των ευκαιριών σταδιοδρομίας με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες και τα δυνατά σημεία.

Πώς διαμορφώνεται το Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης;

Όλα τα αποτελέσματα των μαθησιακών πρότζεκτ ενσωματώνονται στο Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά κύρια μέρη, την επισκόπηση, την αντιστοίχιση ταλέντων, το προφίλ ταλέντων και τις υπηρεσίες προϊόντων.

Επισκόπηση

Η σελίδα επισκόπησης περιέχει ένα χρονοδιάγραμμα για τον προγραμματισμό των ορόσημων του έργου του καθοδηγούμενου. Στόχους ανάπτυξης, οι οποίοι θα πρέπει να περιγράφονται με τη μέθοδο SMART. Περιέχει επίσης έναν κατάλογο ικανοτήτων με διάκριση μεταξύ υπαρχουσών και επιδιωκόμενων ικανοτήτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και οι δράσεις ανάπτυξης, συνοψίζοντας τις ανοικτές δράσεις και τις δράσεις που εκτελούνται και ολοκληρώνονται. Στο τέλος, υπάρχει περίληψη των κυριότερων συμφωνιών που επιτεύχθηκαν.

Προφίλ ταλέντων και υπηρεσία προϊόντων

Ενώ τόσο το προφίλ ταλέντου όσο και η υπηρεσία/προϊόν αποτελούνται από το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το βιογραφικό σημείωμα και τις ειδικές απαιτήσεις, η διαφορά είναι ότι το προφίλ ταλέντου περιέχει τις τρέχουσες ικανότητες και δεξιότητες του καθοδηγούμενου, ενώ η υπηρεσία/προϊόν επικεντρώνεται στις προοπτικές ευκαιριών απασχόλησης. Οι πληροφορίες που αντιστοιχίζουν τις απαιτήσεις (υπηρεσίας/προϊόντος) και τις υπάρχουσες ικανότητες (προφίλ ταλέντου) χρησιμοποιούνται στη συνέχεια στο μέρος της αντιστοίχισης των ταλέντων.

Αντιστοίχιση ταλέντων

Τέλος, στην αντιστοίχιση ταλέντων, τα δύο προαναφερθέντα μέρη, το προφίλ ταλέντων και η υπηρεσία/προϊόν, συνδυάζονται και όλες οι υπάρχουσες και απαιτούμενες ικανότητες καταλήγουν σε μια ατομική ανάλυση αναγκών. Αυτό επιτρέπει στον καθοδηγούμενο να εντοπίσει ποιες συγκεκριμένες ικανότητες διαθέτει ήδη και ποιες πρέπει να βελτιώσει.

Περίληψη

Γενικά, η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για να αποκτήσει κανείς εικόνα για το ποια βήματα ανάπτυξης μπορούν να γίνουν για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και ποιες συγκεκριμένες ικανότητες πρέπει να βελτιωθούν. Με την εργασία στα διάφορα μαθησιακά πρότζεκτ, το Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης μπορεί να επικαιροποιείται και να βελτιώνεται συνεχώς και οι απαιτούμενες ικανότητες μπορούν να αποκτώνται βήμα προς βήμα.

top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
Αυτό το έργο του Martin Kröll, IAW/RUB έχει άδεια χρήσης CC BY 4.0. Για να δείτε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, συμβουλευτείτε https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X