Career 4.0 Platform

Ευκίνητη (Agile) Μαθησιακή Διαδικασία

Μάθηση σε ομάδες

Το Career 4.0 προβλέπει ότι οι καθοδηγούμενοι οργανώνονται σε μαθησιακές ομάδες που αποτελούνται από έως και έξι άτομα. Παραμένουν ως ομάδα κατά τη διάρκεια του Μαθησιακού Πρότζεκτ και εργάζονται για την επίτευξη των ατομικών ή/και ομαδικών μαθησιακών στόχων τους. Οι μαθησιακές ομάδες μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να δίνουν ανατροφοδότηση ή να ανταγωνίζονται και να μαθαίνουν η μία από την άλλη. Έτσι, είναι δυνατές διαφορετικές μορφές μαθησιακών ομάδων. Αυτές μπορεί να είναι (e-)κοινότητες πρακτικών, οι οποίες επικεντρώνονται στη μάθηση σε κοινωνικά δίκτυα, διαλειτουργικές μαθησιακές ομάδες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την ανάπτυξη δημιουργικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως νέα προϊόντα και υπηρεσίες προσανατολισμένα στο μέλλον, και μικτές μορφές, όπως ανταγωνιστικές ομάδες, διακρατική συνεργασία κ.λπ.

Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά των μαθησιακών ομάδων στο πλαίσιο του Career 4.0:

1. Είναι αυτοοργανωμένες και μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιες πώς θα επιτύχουν τους Μαθησιακούς τους Στόχους.
2. Έχουν δικαιώματα συμμετοχής στην επιλογή των μεντόρων/καθοδηγητών μάθησης.
3. Είναι υπεύθυνοι, τόσο ατομικά όσο και ως μαθησιακή ομάδα, για την ανάπτυξη και την τήρηση της μαθησιακής στρατηγικής τους, για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και για την υποβολή αιτημάτων υποστήριξης από τους καθοδηγητές μάθησης, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Σε γενικές γραμμές, η εργασία σε Ομάδες Μάθησης, καθώς και η τήρηση μιας ευκίνητης μαθησιακής αντίληψης επιτρέπει την πλέον εξατομικευμένη και αποτελεσματική διαδικασία μάθησης και δίνει τη δυνατότητα στους καθοδηγούμενους να επιδείξουν υψηλό βαθμό αυτονομίας και αυτοοργάνωσης, τόσο ατομικά όσο και σε ομαδικό πλαίσιο. Τα σύντομα μαθησιακά σπριντ καθιστούν εφικτό ένα πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα και δημιουργούν τις δυνατότητες να αξιοποιηθεί στο έπακρο το διαθέσιμο χρονικό πλαίσιο.

Τι είναι η ευκίνητη (agile) μάθηση;

Για να κατανοήσουμε πώς εφαρμόζεται η ευκίνητη μάθηση στο πλαίσιο της μαθησιακής προσέγγισης Career 4.0, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πρώτα ποια χαρακτηριστικά είναι τυπικά για τις ευκίνητες μεθόδους και πώς μπορεί να επιτευχθεί η ευκίνητη μάθηση.

Η βασική αρχή του Scrum, μιας από τις πιο γνωστές agile μεθόδους, είναι τα σύντομα βήματα ανάπτυξης – τα λεγόμενα Sprints – με σαφείς στόχους και τακτικούς βρόχους ανατροφοδότησης. Στην αρχή της φάσης ενός Έργου Μάθησης, οι στόχοι ορίζονται στο Σχεδιασμό του σπριντ και οι σχετικές εργασίες καταγράφονται και ιεραρχούνται. Στη συνέχεια, μια ολόκληρη ομάδα αρχίζει να εργάζεται σε αυτές τις εργασίες, κάθε άτομο εργάζεται ανεξάρτητα μέχρι να συναντηθούν ξανά και να παρουσιάσουν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και να συζητήσουν πιθανά προβλήματα. Στο τέλος ενός σπριντ ανασκοπούνται/αναστοχάζονται τα αποτελέσματα, η διαδικασία και η συνεργασία, πριν ξεκινήσει ένα νέο σπριντ.

Η ευκίνητη (agile) μαθησιακή προσέγγιση για τον εκπαιδευτικό τομέα, προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Τακτική ανατροφοδότηση και αναστοχασμός μέσω μικρών μαθησιακών σπριντ με σαφώς καθορισμένους στόχους
  • Υποστήριξη των καθοδηγούμενων για την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων και ενίσχυση του αισθήματος της αυτο-υπευθυνότητας
  • Αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη διαδικασία μάθησης και αυξημένα κίνητρα, ακόμη και για πολύπλοκα μαθησιακά έργα
  • Βοήθεια στη μάθηση σε ομαδικά περιβάλλοντα και βελτίωση της ομαδικής εργασίας

Πώς χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Career 4.0;

Όλα τα μαθησιακά πρότζεκτ χωρίζονται σε μαθησιακά σπριντ. Πρόκειται για σύντομες, ευέλικτες μαθησιακές ενότητες, στο τέλος των οποίων παρουσιάζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα και αποτυπώνεται η μαθησιακή πρόοδος στην ομάδα μάθησης ή και ατομικά. Κάθε μαθησιακό σπριντ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε καθοδηγούμενου, αντιπροσωπεύει μια συνεκτική συλλογή μαθησιακών ενοτήτων και περιεχομένων για τα οποία οι καθοδηγούμενοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες με μαθησιακό στόχο την ανεξάρτητη επεξεργασία λύσεων, την τεκμηρίωση του αποτελέσματος, την ανταλλαγή του με άλλους, τον σχολιασμό των προτάσεων λύσεων των μελών της ομάδας τους και τη μεταξύ τους συζήτηση.

Έτσι, στη μαθησιακή προσέγγιση Career 4.0 είναι εφικτή η υλοποίηση ευέλικτων μαθησιακών πρότζεκτ σε συμπαγή μορφή, καθώς και η υλοποίηση ευέλικτων μαθησιακών πρότζεκτ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή η χρονική ευελιξία προωθείται με τη χρήση της ψηφιακής μαθησιακής πλατφόρμας. Η ψηφιακή μαθησιακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε ειδικά για την ευκίνητη μαθησιακή προσέγγιση Career 4.0 λειτουργεί ως μέσο και υποστηρίζει την αλληλεπίδραση.

top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
Αυτό το έργο του Martin Kröll, IAW/RUB έχει άδεια χρήσης CC BY 4.0. Για να δείτε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, συμβουλευτείτε https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X