Личният План ЗА Развитие

Какво представлява планът за лично развитие?

Всеки наставляван има някаква или никаква представа за това какво иска да прави в бъдеще. Личният план за развитие помага да се конкретизира тази идея и да се развие устойчива професионална перспектива. По време на учебния процес наставляваните се занимават със следните въпроси: Къде съм сега? Къде искам да отида? Какво трябва да направя, за да стигна там? Какви мерки трябва да се предприемат, за да се подпомогне моето развитие и да се реализират плановете ми? Като цяло планът за личностно развитие е сбор от взети решения и споразумения. Той е инструмент за управление на компетенциите, който помага да се намери баланс между развитието на компетенциите и потенциалните възможности за заетост. При него се отчита нивото на настоящите компетенции на наставлявания и планът за бъдещето по отношение на необходимите компетенции с оглед на конкретните възможности за заетост.

Как се създава план за личностно развитие?

Информацията относно компетенциите и целите на наставляваните произтича от диагностиката на талантите в рамките на учебните проекти и изслушването на експерти. Допълнителна информация относно възможностите за заетост се получава от семинара на основателите или от радара за заетост.

Идеята на диагностиката на талантите е да се направи преглед както на възможностите за заетост в даден регион, така и на наличните таланти на наставлявания. Колко голям е техният потенциал? Какво могат и какво искат да постигнат? Пазарът и талантът се съпоставят по време на експертно изслушване. Основният акцент е въпросът къде и как наставляваните могат да намерят възможности за заетост въз основа на индивидуалната си диагностика на таланта в своя регион.

По време на диагностиката на талантите за всеки наставляван се изготвя профил на силните му страни. Този профил е разделен на областите личност, когнитивни способности, знания и интереси, като фокусът е върху силните страни, а не върху дефицитите. На тази основа се извеждат подходящи бъдещи професионални дейности в контекста на радара на заетостта.

Диагностиката на талантите се извършва на следните етапи:

  1. Въведение в диагностиката на талантите
  2. Автобиография
  3. Тестове за таланти
  4. житейски портрет
  5. Оценка в индивидуални дискусии

Резултатът от диагностиката на таланта е индивидуален профил на таланта за всеки наставляван, който се използва за обмисляне на кариерните перспективи на съществуващите потенциали и силни страни.

Как изглежда личният план за развитие?

Всички резултати от проектите за обучение се отразяват в плана за личностно развитие. Той се състои от четири различни основни части: Преглед, Съответствие на талантите, Профил на талантите и Продуктови услуги.

Преглед

Страницата “Преглед” има времева линия за планиране на основните етапи за собствения проект на наставляваното лице. Цели за развитие, които трябва да бъдат описани в съответствие с метода SMART. Също така има списък на компетенциите с разделение между дадени и търсени компетенции. Също така са показани дейностите и задачите за развитие, които обобщават отворените за изпълнение, както и направеното и свършеното. В края има обобщение на най-важните споразумения, които са били постигнати.

Профил на таланта и продуктова услуга

Макар че и профилът на таланта, и продуктовата услуга се състоят от образователен профил, житейски портрет и специфични изисквания, разликата тук е, че профилът на таланта съдържа дадените компетенции и умения на наставлявания, а продуктовата услуга се фокусира върху перспективните възможности за заетост. Информацията, която показва необходимите (продуктова услуга) и дадените компетенции (профил на таланта), се използва по-нататък в частта за подбор на таланти.

Съпоставяне на таланти

Накрая, в рамките на “Подбора на таланти” двете споменати по-горе части – профил на таланта и услуга на продукта – се обединяват и всички дадени и необходими компетенции водят до индивидуален анализ на потребностите. Това позволява на наставлявания да види кои специфични компетенции, които са му необходими, вече има и кои все още трябва да подобри.

Обобщение

Като цяло личностното развитие е важен инструмент за придобиване на представа за това какви стъпки за развитие могат да се предприемат, за да се постигне желаният резултат, и кои конкретни компетенции се нуждаят от усъвършенстване. Чрез работата по различните проекти за учене планът за личностно развитие може непрекъснато да се актуализира и усъвършенства, а необходимите компетентности да се придобиват стъпка по стъпка.

top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X