[FW-BG-03] Корпоративна стратегия
(Kröll, M. )

Първоначалният въпрос за третия учебен спринт на семинара за стартиране е следният: Каква стратегия и визия използвате, за да водите компанията си към успех (вж. фигура 1)?

0ЗАПИСАНИ УЧАСТНИЦИ

След като сте анализирали както корпоративната среда (с фокус върху външната среда), така и сте определили ресурсите си и техните свойства (като вътрешен подход) в предишния учебен спринт, сега ще трябва да изпробвате идеята си, като направите SWOT анализ (фиг. 2). При него ще се занимаете със силните и слабите страни, както и с възможностите и рисковете на вашата бизнес идея.

 

Учебни цели

Този учебен спринт има следните учебни цели:

Участникът може  …

  • … да обясни SWOT анализа, както и процедурата на SWOT анализа.
  • … да анализира силните и слабите страни, рисковете и възможностите на  бизнес идея.
  • … да опише различните форми на риск.
  • … извлече  стратегии от обработването на силни и слаби страни, рискове и възможности.
  • … да определи корпоративна визия за компания.
  • … определи целите на  компания и изведе  подходящи мерки за постигане на тези цели.

 

 

 

SWOT анализ

Резултат от анализа на въшата бизнес идея
(вътрешен поглед на вашата компания)
Силни страни

Слаби страни

Резултат от анализа на вашия пазар

(външен поглед на корпоративната среда на компанията)

Възможности

Използвайте силните страни на компанията, за да се възползвате от възможностите в корпоративната среда

Преодоляване на възможните слабости на компанията чрез използване на възможностите в средата на компанията

Рискове

Използване на силните страни на компанията за минимизиране на рисковете в корпоративната среда

Свеждане до минимум на слабите страни на компанията и рисковете, свързани с нейната среда

Fig. 2: SWOT Анализ

Съдържание на спринт

3.1 SWOT analysis
SWOT анализ Неограничено
Управление на риска Неограничено
SWOT анализ задача НЕОГРАНИЧЕНО
3.2 Corporate Vision
Корпоративна визия Неограничено
Корпоративна визия задача UNLIMITED
3.3 Corporate goals and strategy
Корпоративни цели и стратегия Неограничено
Цели и мерки Copy UNLIMITED
Example "superfood bistro"
Пример Неограничено
ВЗЕМЕТЕ ТОЗИ СПРИНТ
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП
  • 27 МЕСТА
top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X