Гъвкав процес на обучение

Учене в групова среда

В “Кариера 4.0” се предвижда обучаемите да бъдат организирани в групи за обучение, състоящи се от до шест наставлявани. Те остават заедно за времето на проекта за обучение и работят за постигане на индивидуалните и/или груповите си цели за обучение. Групите за обучение могат да обменят информация, да дават обратна връзка или да се конкурират и да се учат една от друга. По този начин са възможни различни форми на Учебни групи. Те могат да бъдат (е)общности на практиката, които се фокусират върху ученето в социални мрежи, междуфункционални групи за учене, които са предназначени за разработване на творчески резултати от ученето, като например нови продукти и услуги, ориентирани към бъдещето, и смесени форми, като например конкурентни екипи, транснационално сътрудничество и др.

Съществуват няколко характеристики на групите за учене в рамките на “Кариера 4.0”:

1. Те са самоорганизирани и могат сами да решават как да постигнат целите си за учене.
2. Те имат право на участие в избора на Ръководства за учене.
3. Те са отговорни, както индивидуално, така и като група за обучение, за разработването и следването на своята стратегия за обучение, за постигането на целите на обучението и за искането на подкрепа от страна на ръководствата за обучение, когато е необходимо.

Като цяло работата в учебни групи, както и следването на гъвкава концепция за учене, позволява най-индивидуален и ефективен процес на учене и дава възможност на учащите да проявят висока степен на автономност и самоорганизация, както индивидуално, така и в групова среда. Кратките учебни спринтове позволяват по-гъвкав график и създават възможности за максимално оползотворяване на наличната времева рамка.

Какво представлява гъвкавото обучение?

За да разберем как гъвкавото учене се използва в концепцията за обучение “Кариера 4.0”, е важно първо да разберем какви характеристики са типични за гъвкавите методи и как може да се постигне гъвкаво учене.

Основният принцип на Scrum, един от най-известните гъвкави методи, са кратките етапи на разработка – т.нар. спринтове – с ясни цели и редовни цикли на обратна връзка. В началото на фазата на учебния проект целите се определят в планирането на спринтовете, а основните задачи се записват и приоритизират. След това целият екип започва работа по тези задачи, като всеки работи самостоятелно, докато не се срещне отново и не представи междинните резултати и не обсъди потенциалните проблеми. В края на един спринт се отразяват резултатите, процесът и сътрудничеството и започва нов интервал.

Концепцията за гъвкаво обучение за образователния сектор, предлага следните предимства:

  • Редовна обратна връзка и отразяване чрез малки учебни спринтове с ясно определени цели
  • Подпомагане на наставляваните в постигането на техните учебни цели и насърчаване на чувството за самоотговорност
  • По-ефективен и гъвкав процес на учене и повишена мотивация, дори при сложни проекти за учене
  • Подпомагане на ученето в групова среда и подобряване на работата в екип

Как се използва в “Кариера 4.0”?

Всички учебни проекти са разделени на учебни спринтове. Това са кратки, гъвкави учебни единици, в края на които се представят резултатите от обучението и се отразява напредъкът в обучението в учебната група или индивидуално. Всеки учебен спринт, който е разработен така, че да се адаптира към нуждите на обучаемите, представлява последователна компилация от учебни теми и съдържание, за които на обучаемите се поставят конкретни задачи с учебна цел – да разработват самостоятелно решения, да документират резултата, да го споделят с другите, да коментират предложенията за решения на членовете на екипа си и да ги обсъждат помежду си.

По този начин в концепцията за обучение “Кариера 4.0” са мислими гъвкави проекти за обучение в компактна форма, както и изпълнението на гъвкави проекти за обучение за по-дълъг период от време. Тази гъвкавост във времето се насърчава от използването на цифровата платформа за обучение. Цифровата платформа за обучение, разработена специално за гъвкавата концепция за обучение “Кариера 4.0”, служи като среда и подпомага взаимодействието.

top
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there
Career 4.0 Platform
ТАЗИ РАБОТА Е ДЕЛО НА MARTIN KRÖLL, IAW/RUB И Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД CC BY 4.0. ЗА ДА ВИДИТЕ КОПИЕ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПОСЕТЕТЕ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
X
X